برنامه کلاسی رشته روانشناسی

رشته ‌ی روانشناسی کد رشته 121728

نام درس

شماره درس

شماره ترم

تاریخ شروع کلاس

تعداد جلسات

روز

ساعت

شماره کلاس

نام استاد

مباحث اساسی در روانشناسی1

1217208

1

10/7/1398

6

چهارشنبه

10-8

111

مهرابی نیا

انسان ازدیدگاه اسلام

1217209

1

10/7/1398

6

چهارشنبه

14-12

111

کرمی

مبانی جامعه شناسی

1217210

1

22/8/1398

6

چهارشنبه

14-12

111

کرمی

معرفت شناسی

1217214

1

10/7/1398

6

چهارشنبه

15.30-14

111

کرمی

آمارتوصیفی

1217211

1

10/7/1398

8

چهارشنبه

12-10

111

مهرابی نیا

روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان

1217218

3

21/08/1398

6

سه شنبه

12-10

112

سعد

روانشناسی صنعتی سازمانی

1217220

3

09/07/1398

6

سه شنبه

12-10

112

سعد

وانشناسی یادگیری

1217221

3

09/07/1398

6

سه شنبه

14-12

کانکس

نورانی

آموزه های روانشناختی درقران

1217222

3

09/07/1398

6

سه شنبه

17-15.30

سعد

احساس وادراک

1217223

3

21/08/1398

6

سه شنبه

10-8

111

الیاسی

روانسنجی

1217224

3

09/07/1398

11

سه شنبه

15.30-14

سعد

روانشناسی تحولی 2

1217226

3

09/07/1398

6

سه شنبه

10-8

111

الیاسی

روانشناسی شناختی

1217234

5

10/7/1398

6

چهارشنبه

12-10

کانکس

نورانی

روانشناسی افراد بانیازهای خاص1

1217235

09/07/1398

6

سه شنبه

15.30-14

111

بیاتیانی

روانشناسی سالمندی

1217237

5

21/08/1398

6

سه شنبه

12-10

کانکس

نورانی

روانشناسی شخصیت

1217238

5

09/07/1398

6

سه شنبه

12-10

کانکس

نورانی

روانشناسی تجربی

1217239

5

09/07/1398

11

سه شنبه

17-15.30

111

بیاتیانی

آسیب شناسی روانی 2

1217240

5

21/08/1398

6

سه شنبه

15.30-14

111

بیاتیانی

روانشناسی تربیتی

1217236

5

21/08/1398

6

سه شنبه

14-12

کانکس

نورانی

روش تحقیق کمی وکیفی

1217254

7

09/07/1398

12

سه شنبه

10-8

کانکس

نورانی

آموزه های روانشناسی  درحدیث

1217249

7

21/08/1398

6

سه شنبه

15.30-14

112

الیاسی

آسیب شناسی اجتماعی

1217250

7

09/07/1398

6

سه شنبه

12-10

111

الیاسی

روانشناسی خانواده

1217251

7

21/08/1398

6

سه شنبه

12-10

111

الیاسی

انگیزش وهیجان

1217252

7

09/07/1398

6

سه شنبه

17-15.30

112

الیاسی

توانبخشی افراد بانیازهای خاص

1217253

7

09/07/1398

11

سه شنبه

14-12.30

111

بیاتیانی

روانشناسی اعتیاد

1217248

7

09/07/1398

6

سه شنبه

15.30-14

112

الیاسی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر