برنامه کلاسی رشته مشاوره

رشته ‌ی مشاوره کد رشته 121717(نیمسال دوم 97-98)

نام درس

شماره درس

شماره ترم

تاریخ شروع کلاس

تعداد جلسات

روز

ساعت

شماره کلاس

نام استاد

روانشناسی تحولی1

1217216

2

1/12/97

6

چهارشنبه

12-10

103

شهنازسعد

روانشناسی اجتماعی 1

1217225

2

5/2/98

6

پنج شنبه

10-8

کانکس

نورانی

آمار استباطی وکاربرد spss

1217376

2

2/12/97

11

پنج شنبه

10-8

111

مهرابی نیا

فیزیولوژی انسان (اعصاب وغدد)

1217377

2

4/02/97

6

چهارشنبه

10-12

103

سعد

آموزش وپرورش ابتدایی ومتوسطه اول ودوم

1217378

2

2/12/97

6

پنج شنبه

12-10

111

کتایون درویشی

روش وفنون راهنمایی ومشاوره

1217379

2

1/12/97

6

چهارشنبه

10-8

103

موسی پور

سنجش وارزیابی در مشاوره

1217385

4

1/12/97

6

چهارشنبه

14-12

106

فرهمند

مشاوره ومسائل ومشکلات تحصیلی

1217287

4

1/12/97

6

چهارشنبه

15.30-14

103

درویشی

متون مشاوره انگلیسی1

1217395

4

04/2/98

6

چهارشنبه

12-10

106

کاظمی آرپناهی

مشاوره با بیماران خاص

1217419

4

1/12/97

6

چهارشنبه

17-15.30

103

درویشی

روانشناسی تربیتی

1217431

4

4/2/98

6

چهارشنبه

14-12

103

مهرابی نیا

نظریه ها وفنون راهنمایی ومشاوره

1217386

4

4/2/98

6

چهارشنبه

14-12

106

فرهمند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر