برنامه کلاسی رشته ی علوم ورزشی

        


رشته‌ی علوم ورزشی

 
نام درس
شماره ترم
تاریخ شروع کلاس
تعداد جلسات
روز
ساعت
شماره کلاس
نام استاد
    
تاریخ تربیت بدنی

 
3
98/07/21
 8
شنبه
13-14:30
101
مردان زاده
مبانی استعداد یابی
 
 8
98/07/21
 8
یکشنبه
8-9:30
105
اکبری

کاروزی ورزشهای انفرادی

 
7
98/08/04
6
شنبه
15:-16
101
غافلی

ورزش معلولین

 
7
98/07/21
8
یکشنبه
10-11:30
101
اکبری

کارورزی ورزش پایه

 
7 98/08/04 4 شنبه 15-16 101 غافلی

کارورزی ورزشهای گروهی


 
 8
98/08/04
 5
شنبه
15:30-17
101
غافلی
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی
 
 5
98/07/21
 8
شنبه
9-10:30
105
مردان زاده

فعالیت بدنی و تندرستی

 
 3
98/07/21
 8
یکشنبه
13:30-12
101
اکبری

روانشناسی ورزشی

 
5
98/07/21
8
شنبه
11-12:30
105
مردان زاده

تنیس روی میز1و2
 
 
3و5
98/07/28
8
یکشنبه 9-11:30
 سالن تنیس دانشگاه
---------------

رشد حرکتی

 
3
98/07/22
 8
دوشنبه
8-9:30
101
حاجی زاده
آناتومی انسان
 
1
98/07/22
8
 دوشنبه
8-9:30
105
علی دادی

آسیب شناسی

 
 7
98/07/22
8
دوشنبه
10-11:30
101
علی دادی

فلسفه تربیت بدنی

 
1
98/07/22
8
دوشنبه
10-11:30
105
حاجی زاده
مدیریت اوقات فراغت
 
7
98/07/22
8
دوشنبه
12-13:30
101
علی دادی
 
تنیس روی میز 1و2
(پسران)
8
98/07/22
8
دوشنبه
12-13:30
دانشگاه
حاجی زاده
مدیریت سازمانهای ورزشی
5
98/07/22
8
دوشنبه
14-15:30 101
دیلمی
اصول برنامه ریزی
 
8
98/07/25
8
 شنبه 10:30-14 101
عسکر زاده

فیزولوژی انسان

1
98/07/22
 8
شنبه 9-10:30
101
عسکر زاده

آمار و ریاضی

 
1
98/07/22
8
یکشنبه
15-13:30
101
دیلمی
آمادگی جسمانی 1و2(خانم)
 
1 98/08/21 8 سه شنبه 13:30-14:30 سالن هلال سپهری
دومیدانی 1و2(خ) 1 98/08/21 8 سه شنبه 14:30-16 سالن هلال سپهری
 
ورزشهای بومی سنتی
 
1 98/08/21 8 سه شنبه 16-17 سالن هلال سپهری

بدمینتون 1و2(خ)
3و4 98/08/21 8 سه شنبه 8-9:30 سالن هلال سپهری

والیبال1(خ)
3و4 98/08/21 8 سه شنبه 9:30-11 سالن هلال سپهری

بسکتبال  1(خ)
3و4 98/08/21 8 سه شنبه 11-13 سالن هلال سپهری

بدمینتون 1و2
4و3 98/08/09 8 پنج شنبه 11-12:30 هالال علیدادی

بسکتبال 1
3و4 98/08/09 8 پنج شنبه 12:30-14 هلال علیدادی

والیبال1و2
3و4 98/08/09 8 پنج شنبه 14:15:30 هلال دیلمی
شنا 1و2 3و4 98/08/09 8 پنج شنبه 15:30-17

استخر آوای ساحل

دیلمی
آمادگی جسمانی و دومیدانی (پسران)
 
3و4 98/08/09 8 پنج شنبه 9:30-12 هلال یاحقی

شایان ذکر است  جهت مشخص نمودن  وضعیت دروس اخذ شده توسط دانشجویان گرامی که در برنامه فوق وجود ندارد به مدیر گروه و یا کارشناس رشته مراجعه نمایند                                                            

                                                                                                                   

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر