برنامه کلاس دروس الکترونیکی

لینک درس

روز

ساعت

نام استاد

نام درس

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

یکشنبه

9:00- 8:00

خدیجه نورانی

الگوها و روش های تدریس

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

یکشنبه

10:00 09:00

خدیجه نورانی

طراحی آموزشی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

19:00 -18:00

خدیجه نورانی

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

20:00 19:00

خدیجه نورانی

تکنولوژی آموزشی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

21:00 20:00

خدیجه نورانی

روانشناسی اجتماعی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

22:00 21:00

خدیجه نورانی

روانشناسی یادگیری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

23:00 22:00

خدیجه نورانی

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

24:00 23:00

خدیجه نورانی

مبانی راهنمایی و مشاوره

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

یکشنبه

13:00 10:00

مینا مهرابی نیا

روانشناسی رشد

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

17:00 16:00

مریم فرهمند

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

18:00 17:00

مریم فرهمند

تعلیم و تربیت اسلامی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

چهار شنبه

9:00- 8:00

مریم فرهمند

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

چهار شنبه

10:00 09:00

مریم فرهمند

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

شنبه

14:00 13:00

مریم فرهمند

تربیت اخلاقی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

شنبه

15:00 14:00

مریم فرهمند

آموزش و پرورش تطبیقی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

شنبه

16:00 15:00

مریم فرهمند

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

شنبه

17:00 16:00

مریم فرهمند

اختلال های رفتاری و هیجانی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

چهار شنبه

19:00 -18:00

بیژن کاظمی ارپناهی

متون تخصصی علوم تربیتی 

رشته

اسم درس

ساعت

روز

لینک کلاس

مترجمی زبان انگلیسی

دستور انگلیسی پایه

10-11

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

مترجمی زبان انگلیسی

مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه

11-12

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

مترجمی زبان انگلیسی

دستور انگلیسی پیشرفته

12-13

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

مترجمی زبان انگلیسی

مبانی زبان شناسی

13-14

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

مترجمی زبان انگلیسی

ویرایش فارسی

14-15

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

مترجمی زبان انگلیسی

آشنایی با نثر انگلیسی

15-16

چهارشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

زیست شناسی

ایمنی زیستی

10-11

شبه

استاد موسویان

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

زیست شناسی

زیست شناسی پرتویی

11-12

شنبه

استاد موسویان

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی 2

12-13

شنبه

استاد موسویان

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

عمومی کل رشته ها

زبان عمومی

16-17

یکشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

عمومی کل رشته ها

زبان عمومی

17-18

یکشنبه

استاد کاظمی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

عمومی کل رشته ها

فارسی عمومی

18-19

یکشنبه

استاد کمالوند

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

عمومی کل رشته ها

فارسی عمومی

19-20

یکشنبه

استاد کمالوند

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

اصول حسابداری 1

14-12

چهارشنبه

استاد سپهری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

حسابرسی 1

11-10

چهارشنبه

استاد سپهری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

حسابرسی 2

12-11

چهارشنبه

استاد سپهری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

زبان تخصصی 1

9-8

چهارشنبه

استاد سپهری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

زبان تخصصی 2

10-9

چهارشنبه

استاد سپهری

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar1

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

اقتصاد کلان

13-12

یکشنبه

استاد شعبانی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

اقتصاد خرد

14-13

یکشنبه

استاد شعبانی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

رفتار سازمانی

15-14

یکشنبه

استاد شعبانی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

بازار سرمایه و ابزار تامین مالی

15-14

چهارشنبه

استاد عیدی وندی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

کنترلهای داخلی و نظام راهبری

16-15

چهارشنبه

استاد عیدی وندی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حسابداری، مدیریت، جهانگردی

اصول تنظیم و کنترل بودجه

17-16

چهارشنبه

 استاد عیدی وندی

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حقوق

حقوق اساسی 2

9- 8

شنبه

استاد پورمحمود

 

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حقوق

حقوق مدنی 5

10- 9

شنبه

استاد پورمحمود

 

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حقوق

حقوق تجارت 4

11- 10

شنبه

استاد پورمحمود

 

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

حقوق

آیین دادرسی مدنی 3

12- 11

شنبه

استاد پورمحمود

 

lms.khz.pnu.ac.ir/shushtar2

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر