راهنمای برگزاری کلاسهای الکترونیکی و مجازی برای اساتید و دانشجویان http://ahw.khz.pnu.ac.ir/Portal/file/?1602779/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%DA%A9%D9%8A_%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A.pdf
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر