برنامه کلاسی رشته ­ی مدیریت جهانگردی

برنامه  کلاسی جهانگردی نیمسال  اول 99/98

رديف

گر وه

نام درس

جلسه

کد درس

ترم

روز

ساعت

کلاس

نام استاد

توضیحات

۱

16

اصول حسابداري ۱

9

۱۲۱۴۰۱۷

2

5شنبه

9:30-8

102

سپهری

۲

16

اصول حسابداري ۲

9

۱۲۱۴۰۴۵

3

5شنبه

11-9:30

102

سپهری

۳

16

رفتار سازمانی

1218010

4شنبه

14-15:30

106

نوریخواه

برنامه  کلاسی گردشگری نیمسال  اول 99/98

رديف

گر وه

نام درس

جلسه

کد درس

ترم

روز

ساعت

کلاس

نام استاد

توضیحات

۱

66

اصول حسابداري ۱

9

۱۲۱۴۰۱۷

2

5شنبه

9:30-8

102

سپهری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر