برنامه کلاسی رشته ­ی مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

نام درس

کد درس

ترم

تاریخ شروع

تعداد جلسات

روز

ساعت

کلاس

نام استاد

خواندن انگلیسی پایه

1212416

1

20/7/98

6

شنبه

8-10

لابراتوار زبان

کاظمی

مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه

1212417

1

20/7/98

6

شنبه

10-12

لابراتوار زبان

کاظمی

مهارتهای مطالعه و یادگیری

1212418

1

25/8/98

6

شنبه

8-10

لابراتوار زبان

کاظمی

دستور انگلیسی پایه

1212419

1

25/8/98

6

شنبه

10-12

105

کاظمی

ساخت زبان فارسی

1212053

1

20/7/98

6

شنبه

12-14

105

کاظمی

نگارش انگلیسی پایه

1212420

1

25/8/98

6

شنبه

12-14

105

کاظمی

اصول و راهکارهای ترجمه

1212428

3

21/7/98

12

یکشنبه

8-10

103

کاظمی

زبانشناسی کاربردی

1212429

3

21/7/98

6

یکشنبه

10-12

103

کاظمی

ترجمه و فناوری

1212431

3

26/8/98

6

یکشنبه

10-12

لابراتوار زبان

کاظمی

آشنایی با شعر انگلیسی

1212437

3

21/7/98

8

یکشنبه

12-14

103

کاظمی

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

1212084

7

21/7/98

6

یکشنبه

14-16

103

کاظمی

ترجمه متون مطبوعاتی 2

1212085

7

26/8/98

6

یکشنبه

14-16

103

کاظمی

ترجمه شفاهی2

1212097

7

22/7/98

8

دوشنبه

8-10

لابراتوار زبان

زیلایی

ترجمه انفرادی 1

1212087

7

22/7/98

8

دوشنبه

12-14

لابراتوار زبان

زیلایی

روش تدریس زبان انگلیسی

1212088

7

22/7/98

12

دوشنبه

10-12

105

زیلایی

ترجمه متون سیاسی

1212089

7

22/7/98

6

دوشنبه

14-16

105

زیلایی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر