برنامه کلاسی رشته ­ی مهندسی مکانیک

رشته ‌ی مهندسی مکانیک

نام درس

شماره درس

شماره ترم

تاریخ شروع کلاس

تعداد جلسات

روز

ساعت

شماره کلاس

نام استاد

ریاضی عمومی1

1111407

1

08/08/1398

5

چهار شنبه

14:00 تا 15:30

108

محمد برامالکی

فیزیک عمومی1 

1113258

1

08/08/1398

5

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

آزمایشگاه

فرشته اکبری

آز فیزیک1 

1113260

1

08/08/1398

5

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

آزمایشگاه

فرشته اکبری

شیمی عمومی

1114295

1

08/08/1398

5

چهار شنبه

12:00 تا 14:00

101

فریدا ظهوریان

مقاومت مصالح1 

1315012

3

08/08/1398

5

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

108

محمد برامالکی

دینامیک

1315013

3

07/08/1398

5

سه شنبه

8:00 تا 10:00

110

کریم پورقاسم

محاسبات عددی

1511075

4

07/08/1398

5

سه شنبه

11:00 تا 12:30

109

مولود پورداودیان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1315107

5

06/08/1398

3

دوشنبه

15:30 تا 17:00

109

محمد برامالکی

زبان تخصصی مکانیک

1315107

5

07/08/1398

4

سه شنبه

10:00 تا 12:00

110

کریم پورقاسم

آز دینامیک ماشین و ارتعاشات

1315139

7

06/08/1398

8

دوشنبه

12:00 تا 14:00

109

کریم پورقاسم

کنترل اتوماتیک

1319047

8

08/08/1398

8

چهار شنبه

8:00 تا 10:00

108

کریم پورقاسم

مدیریت و کنترل پروزه

1314054

8

08/08/1398

8

چهار شنبه

10:00 تا 12:00

108

کریم پورقاسم

کارگاه اتومکانیک

1315191

8

08/08/1398

8

چهار شنبه

12:00 تا 14:00

110

کریم پورقاسم

توربوماشینها

1315182

سیالات

06/08/1398

8

دوشنبه

8:00 تا 10:00

109

کریم پورقاسم

نیروگاه ها

1315230

سیالات

06/08/1398

5

دوشنبه

10:00 تا 12:00

109

کریم پورقاسم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر