برنامه ی کلاسی رشته ی زیست شناسی ( سلولی مولکولی - عمومی )

رشته زیست شناسی

نام درس

کد درس

ترم

تاریخ شروع

تعداد جلسات

روز

ساعت

کلاس

نام استاد

ریاضی عمومی 1

1111549

1

22/7/98

12

دوشنبه

13-15

104

محمد برامالکی

شیمی عمومی 1

1114362

1

22/7/98

12

دوشنبه

8-10

104

ظهوریان

آز شیمی عمومی 1

1114003

1

22/7/98

11

دوشنبه

10-12

آزمایشگاه

ظهوریان

مبانی گیاه شناسی

1112520

1

21/7/98

12

یکشنبه

8-10

104

موسویان

آز مبانی گیاه شناسی

1112521

1

21/7/98

11

یکشنبه

10-12

آزمایشگاه

موسویان

فیزیک عمومی 1

1113409

3

24/7/98

12

چهارشنبه

8-10

104

اکبری

آز فیزیک عمومی 1

1113410

3

24/7/98

11

چهارشنبه

10-12

آزمایشگاه

اکبری

بیوشیمی ساختار

1112463

3

30/7/98

10

سه شنبه

8-10

104

علیزاده

آز بیوشیمی ساختار

1112464

3

30/7/98

12

سه شنبه

10-12

آزمایشگاه

علیزاده

آمار زیستی

1117230

3

30/7/98

11

سه شنبه

14-15:30

104

سهیلی

کارگاه آمار زیستی

1117228

3

30/7/98

12

سه شنبه

15:30-17

آزمایشگاه

سهیلی

مبانی فیزیولوژی گیاهی

1112522

3

21/7/98

12

یکشنبه

12-13:30

105

موسویان

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی

1112523

3

21/7/98

11

یکشنبه

13:30-15

آزمایشگاه

موسویان

زیست شناسی سلولی و ملکولی

1112016

5

30/7/98

16

سه شنبه

12-14

104

علیزاده

آز زیست شناسی سلولی و ملکولی

1112017

5

30/7/98

11

سه شنبه

14-15:30

آزمایشگاه

علیزاده

فیزیولوژی گیاهی 1

1112031

5

30/7/98

8

سه شنبه

8-10

105

موسویان

آز فیزیولوژی گیاهی 1

1112032

5

30/7/98

11

سه شنبه

10-11

آزمایشگاه

موسویان

فیزیولوژی جانوری1

1112023

5

20/7/98

12

شنبه

8-10

104

امین خط

آز فیزیولوژی جانوری1

1112024

5

20/7/98

11

شنبه

10-12

آزمایشگاه

امین خط

جنین شناسی

1112046

7

21/7/98

8

یکشنبه

8-10

105

امین خط

آزجنین شناسی

1112047

7

21/7/98

11

یکشنبه

10-12

آزمایشگاه

امین خط

ویروس شناسی

1112052

7

22/7/98

8

سه شنبه

12-14

105

علیزاده

فیزیولوژی جانوری3

1112038

7

21/7/98

8

یکشنبه

14-16

104

سهیلی

رشد و نمو گیاهی

1112051

7

23/7/98

8

سه شنبه

11-13

105

موسویان

ژنتیک

1112036

7

22/7/98

16

سه شنبه

13-14:30

116

موسویان

آز ژنتیک

1112037

7

22/7/98

11

سه شنبه

14:30-15:30

آزمایشگاه

موسویان

ایمونولوژی

24/7/98

چهار شنبه

14-15:30

104

سهیلی

بیوشیمی 2

24/7/98

چهار شنبه

15:30-17

104

سهیلی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر