برنامه کلاسی رشته ی تربیت بدنی گرایش زیستی و علوم ورزشی

نام درس
شماره ترم
تاریخ شروع کلاس
تعداد جلسات
روز
ساعت
شماره کلاس
نام استاد
بدمینتون1- خواهران
5
22/7/96
8
شنبه
9.30-8
سالن هلال احمر
ادیب نژاد
بدمینتون2- خواهران
7
22/7/96
8
شنبه
11-9.300
سالن هلال احمر
ادیب نژاد
ژیمناستیک2- خواهران
6
22/7/96
8
شنبه
12.30-11
سالن تختی
ادیب نژاد
آمادگی جسمانی1- خواهران
1
22/7/96
8
شنبه
14-12.30
سالن هلال احمر
سپهری
دومیدانی1 و 2- خواهران
1 و 3
22/7/96
8
شنبه
15.30-14
سالن هلال احمر
سپهری
تنیس روی میز1 - خواهران
4
23/7/96
8
یکشنبه
11- 9:30
سالن معلم
بیگ زاده
تنیس روی میز 2- خواهران   
7
23/7/96
8
یکشنبه
9:30- 8
سالن معلم
بیگ زاده
والیبال2- خواهران
6
23/7/96
8
یکشنبه
11-9.30
سالن معلم
بیگ زاده
ورزش های بومی سنتی
8
23/7/96
8
یکشنبه
12:30-11
سالن هلال احمر
جعفری
حرکات موزون 1
5
23/7/96
8
یکشنبه
12.30-11
سالن هلال احمر
جعفری
بسکتبال2- خواهران
8
23/7/96
8
یکشنبه
11- 9:30
سالن هلال احمر
حعفری
فیزیولوژی انسان
1
24/7/96
5
دوشنبه
10- 8
101
پارسایی فر
فیزیولوژی ورزش کودکان
5
24/7/96
5
دوشنبه
12-10
101
پارسایی فر
اصول روش شناسی تمرین
5
24/7/96
5
دوشنبه
14- 12
101
مردانزاده
متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزشی
5
24/7/96
5
دوشنبه
16- 14
101
بیژن کاظمی
استعدادیابی در ورزش
3
25/7/96
5
سه شنبه
10- 8
101
کاظمی
ترکیب بدن و کنترل وزن
3
25/7/96
5
سه شنبه
12- 10
101
کاظمی
تکنیکهای آزمایشگاهی در علوم ورزشی
8
25/7/96
5
سه شنبه
14- 12
101
عسکر زاده
آسیب شناسی ورزشی
5
25/7/96
5
سه شنبه
16-14
101
عسکرزاده
آنتروپومتری حرکتی
7
26/7/96
5
چهارشنبه
10- 8
101
اکبری
تمرین درمانی
7
26/7/96
5
چهارشنبه
12-10
101
اکبری
رشد حرکتی
3
26/7/96
5
چهارشنبه
14-12
101
علیدادی
شنا2 / غریق نجات
7
26/7/96
8
چهارشنبه
16-14
استخر قائم
کاظمی
آمار و ریاضی
1
27/7/96
10
پنجشنبه
10-8
101
دیلمی
مبانی فلسفه
1
27/7/96
5
پنجشنبه
12-10
101
دیلمی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
5
27/7/96
5
پنجشنبه
14-12
101
دیلمی
آناتومی انسان
1
27/7/96
5
پنجشنبه
16-14
101
علیدادی
تغذیه ورزشی
3
1/09/96
5
چهارشنبه
10- 8
101
توانا پور
فعالیت بدنی و تندرستی
3
1/9/96
5
چهارشنبه
14- 12
101
تواناپور
مبانی مدیریت
2
1/9/96
5
چهارشنبه
10- 8
101
حاجی زاده
تاریخ تربیت بدنی
3
1/9/96
5
چهارشنبه
12- 10
101
حاجی زاده

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر