برنامه کلاسی رشته ­ی حقوق

رشته ‌حقوق نیمسال اول 99-98

نام درس

شماره ترم

تاریخ شروع کلاس

تعداد جلسات

روز

ساعت

شماره کلاس

نام استاد

مقدمه علم حقوق

1

30/7/98

6

سه شنبه

10-: 8

103

 رمضاني

حقوق بين الملل عمومي 1

1

30/7/98

6

 سه شنبه

12- 10

103

 رمضاني

حقوق اساسي 1

1

30/7/98

4

سه شنبه

14- 12

103

حسینی پناه

حقوق مدني 1

1

29/7/98

4

دوشنبه

17-15:30

106

شاهمرادی

حقوق تجارت ا

1

29/7/98

6

دوشنبه

15:30- 14

106

درویشی

حقوق مدنی 2

2

25/7/98

5

پنج شنبه

12:30- 11

103

پورمحمود

حقوق تجارت 2

2

25/7/98

4

پنج شنبه

14- 12:30

103

پورمحمود

حقوق بین الملل عمومی 2

2

7/9/98

4

سه شنبه

14- 12

103

پورمحمود

حقوق اداری 1

2

7/9/98

4

پنج شنبه

14- 12:30

103

 پورمحمود

حقوق اساسی 2

2

7/9/98

3

پنج شنبه

12:30- 11

103

 پورمحمود

حقوق بشر در اسلام

2

5/9/98

4

سه شنبه

12- 10

106

 حسيني پناه

حقوق جزای عمومی 1

2

29/7/98

6

دوشنبه

17- 15:30

103

کاله

حقوق مدنی 3

3

20/7/98

5

 شنبه

9:30- 8

103

 پورمحمود

حقوق اداری 2

3

20/7/98

5

 شنبه

12:30- 11

103

 پورمحمود

حقوق اساسي 3

3

20/7/98

5

 شنبه

11- 30: 9

103

 پورمحمود

حقوق تجارت 3

3

2/9/98

4

شنبه

11- 30: 9

103

 پورمحمود

اصول فقه 2

3

20/8/98

6

دوشنبه

12- 10

105

 علیزاده

حقوق جزاي عمومي 2

3

29/7/98

5

دوشنبه

10- 8

106

 حسن وند

آیین دادرسی مدنی 1

4

2/9/98

4

 شنبه

12:30- 11

103

 پورمحمود

حقوق بین ا لملل خصوصی1

4

30/7/98

6

سه شنبه

15:30- 14

103

 ملک محمدی

حقوق مدنی 4

4

20/7/98

5

شنبه

15:30- 14

103

پورمحمود

متون حقوقی(1)حقوق خصوصی

4

30/7/98

3

سه شنبه

10- 8

106

 حسن وند

حقوق مدني 5

4

20/7/98

5

شنبه

14- 12:30

103

 پورمحمود

حقوق بیمه

4

18/9/98

2

دوشنبه

12- 10

103

زنگنه

حقوق جزای عمومی 3

4

30/7/98

5

سه شنبه

14- 12

106

شیاسی

حقوق جزاي اختصاصي 1

5

29/7/98

5

دوشنبه

12- 10

103

زنگنه

آیین دادرسی مدنی 2

5

2/9/98

4

شنبه

9:30- 8

103

 پورمحمود

آیین دادرسی کیفری 1

5

30/7/98

6

سه شنبه

16- 14

106

شياسي

حقوق بین ا لملل خصوصی2

5

30/7/98

6

سه شنبه

17- 15:30

106

دناک

جرم شناسی

5

20/8/98

6

دوشنبه

10- 8

105

 عليزاده

متون فقه 1

5

29/7/98

5

دوشنبه

14- 12

106

حسن وند

متون فقه 2

5

4/9/98

4

دوشنبه

14- 12

106

حسن وند

متون حقوقی 2 حقوق جزایی

5

30/7/98

3

سه شنبه

12- 10

116

 حسن وند

حقوق مدنی (6)

6

2/9/98

4

شنبه

14- 12:30

103

     پورمحمود

متون فقه 3

6

12/9/98

3

سه شنبه

14- 12

106

شیاسی

آیین دادرسی مدنی3

6

2/9/98

3

شنبه

15:30- 14

103

پورمحمود

حقوق تطبیقی

6 

21/8/98

3

سه شنبه

10- 8

116

 عليزاده

حقوق کار

6

30/7/98

4

سه شنبه

12- 10

106

 حسيني پناه 

حقوق تجارت4

6

25/7/98

5

پنج شنبه

15:30- 14

103

 پورمحمود

آیین دادرسی کیفری 2

6

29/7/98

6

دو شنبه

12- 10

106

 حسن وند

متون حقوقی 3 حقوق عمومی

6

28/8/98

3

سه شنبه

12- 10

116

 حسن وند

حقوق جزای اختصاصی 2

6

29/7/98

5

دوشنبه

14- 12

103

زنگنه

پیشگیری از جرم

6

12/9/98

3

سه شنبه

10- 8

103

رمضانی

حقوق جزای اختصاصی 3

7

4/9/98

4

دوشنبه

14- 12

103

زنگنه

ادله اثبات دعو ی

7

30/7/98

6

سه شنبه

17- 15:30

103

 ملك محمدي

متون فقه 4

7

12/9/98

3

سه شنبه

16- 14

106

 شیاسی

قواعد فقه 1

7

12/9/98

3

سه شنبه

10- 8

116

علیزاده

متون حقوقی 4 حقوق بین الملل

7

28/8/98

3

سه شنبه

10- 8

106

 حسن وند

روش تحقیق

7

29/7/98

4

دوشنبه

17- 15:30

106

 درویشی

حقوق مدنی 7

7

25/7/98

5

پنج شنبه

9:30- 8

103

 پورمحمود

حقوق مدنی 8

8

25/7/98

6

پنج شنبه

11- 9:30

103

 پورمحمود

حقوق ثبت

8

4/9/98

2

دوشنبه

12- 10

103

زنگنه

حقوق جزای اختصاصی 4

8

12/9/98

3

سه شنبه

12- 10

103

 رمضانی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر