اعلام تاریخ امتحانات میان ترم و آزمایشگاه

نام درس

تاریخ آزمون

روز آزمون

ساعت آزمون

محدوده امتحان

نام استاد درس

ترجمه نوار و فیلم پایان ترم

30/8/97

9

زیلایی

ترجمه شفاهی 2

7/9/97

10

زیلایی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر